Hiệp hội Marketing Việt Nam
Email : tuvan@marketing.org.vn
Hotline : 0888 00 99 22
Địa chỉ : Hà Nội, Sài Gòn.